Konkurs wakacje z kawą

Konkurs wakacje z kawą #2

Newsy

Weź udział w naszej zabawie i wygraj  kilogram kawy z oferty naszego sklepu. Wystarczy, że zrobisz kilka bardzo prostych rzeczy.

1 Obserwuj nasz profil na Instagramie;
2.Umieść na swoim publicznym profilu na Instagramie zdjęcie pt. „wakacje z kawą” z hashtagami: #sklepkonesso #konkurs #wakacjezkawa oraz otaguj zdjęcie @konesso.pl
3.Zabawa trwa do 31.08.17,
4.Spośród upublicznionych zdjęć wybierzemy 3 najciekawsze, które wygrają darmową kawę z oferty naszego sklepu. Wyniki zostaną ogłoszone w osobnym wpisie na blogu oraz zostaną podane do informacji na instagramie oraz facebooku marki Konesso

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „wakacje z kawą” i fundatorem nagród jest właściciel sklepu internetowego Konesso.pl z siedzibą w Stalowej Woli 37-464, przy ul. Świerkowej 9b, NIP: 8652432155, zwany dalej „organizatorem”.
Konkurs rozpoczyna się 24 czerwca 2017 r. i trwa do 31 sierpnia 2017 r. Wszelkie informację dotyczące zasady uczestnictwa oraz nagrodach zostaną opublikowane na stronie internetowej blog.konesso.pl
Zasadą konkursu jest prawidłowe zrealizowanie zadania konkursowego przez uczestnika. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w regulaminie.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od publikacji wyników konkursu przesłać na adres: michal@konesso.pl skan oświadczenia z pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego zwycięzcy konkursu na udział w konkursie.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi opublikować na swoim prywatnym, aktywnym profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com) zdjęcie pt. „wakacje z kawą”.
Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest posiadanie do niego wszelkich praw autorskich.
Zdjęcie musi wpisywać się w temat danego konkursu. W opisie opublikowanego na swoim profilu zdjęcia uczestnik musi podać hashtag: #sklepkonesso #konkurs #wakacjezkawa oraz oznaczyć profil „konesso.pl” na Instagramie poprzez wpisanie: @konesso.pl.
Osoba biorąca udział w konkursie musi śledzić profil „konesso.pl” na Instagramie.
Każdy z uczestników może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi konkursu zdjęć, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.
Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zdjęć konkursowych w celach marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na stronie www.konesso.pl, w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram i w innych mediach, które opublikują informację o konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub z regulaminem konkursu.
Dodane zdjęcia będące elementem zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.
Zdjęcie konkursowe nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów marek dostępnych w sklepie konesso.pl. Zdjęcie nie może zawierać logotypów, nazw marek, produktów marek konkurencyjnych lub niedystrybuowanych przez konesso.pl.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
Spośród zgłoszeń zgodnych z regulaminem, opublikowanych w okresie trwania konkursu przedstawiciele marki Konesso.pl wyłonią trzech zwycięzców.
Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez otagowanie (oznaczenie) ich za pomocą nicka z Instagramu w poście na profilu „konesso.pl” na portalu instagram.com.

§ 5. Nagrody
Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę przewidzianą do wygrania w konkursie – dowolne opakowanie 1kg kawy z oferty sklepu konesso.pl.
Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w konkursie, wiadomości prywatnej (opcja direct) przez zwycięzcę, z adresem mailowym oraz adresem korespondencyjnym i numerem tel. kom. bezpośrednio do @konesso.pl lub na adres email michal@konesso.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
Wysyłka nagrody jest możliwa wyłącznie na terenie Polski.
Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w regulaminie, w tym nie wskazali danych, umożliwiających realizację wysyłki nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z realizacji usług przez firmę kurierską lub pocztę.
W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: konesso.pl, ul. Świerkowa 9b Stalowa Wola 37-464 z dopiskiem „wakacje z kawą” lub na adres e-mail: michal@konesso.pl.
Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej.
Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926) Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu, firma konesso.pl.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą profilu na Instagram.com – jako zwycięzcy konkursu.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej aplikacji www.instagram.com, nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków Konkursu jak również ewentualne wynikające z tego problemy techniczne.
Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Gatunek kawy arabika Arabika co to takiego?
Kawa kopi luwak Kawa Kopi Luwak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five × one =